Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Аспірантура та докторантура

Новини

Оголошення

Наукові підрозділи

Наукова робота

Підготовка науково - педагогічних та наукових кадрів

Науково - комунікативні заходи

Наукові підрозділи
Заступник директора з наукової роботи
Відділ з координації наукової
роботи та докторантури

yemelyanova.oridu@gmail.com
Редакційно-видавничий відділ
izdat@oridu.odessa.ua
Бібліотека

ЄМЕЛЬЯНОВА Олена Миколаївна
Начальник відділу
(048) 705-97-43
ПАТИК Олександр Вікторович
Начальник відділу
(048) 705-97-48
(048) 705-97-49
КУДРЯВЦЕВА Ольга Володимирівна
В.о. завідувача бібліотеки
(048) 705-97-45

Відділ з координації наукової роботи та докторантури


Організація наукової діяльності в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України здійснюється відділом з координації наукової роботи та докторантури.
Основними завданнями відділу є:
 • - реалізація державної політики у сфері вищої освіти, зокрема за напрямками наукової діяльності інституту та якісної підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів;
 • - координація наукових досліджень та організація своєчасного звітування щодо виконання досліджень;
 • - організаційно-методичне забезпечення наукових досліджень та їх документальний супровід;
 • - сприяння інтеграції навчального процесу, науки і практики державного управління та місцевого самоврядування;
 • - планування та контроль виконання науково-комунікативних заходів інституту, їх інформаційно-методична підтримка у ході підготовки та проведення;
 • - розповсюдження інформаційних матеріалів з проведення конференцій, семінарів, «круглих столів» тощо;
 • - організаційний супровід процесу укладання та виконання договорів на замовлення;
 • - координація діяльності Наукового товариства студентів, слухачів, аспірантів, докторантів і молодих вчених інституту;
 • - організаційна та практична діяльність з питань відбору талановитої молоді з числа студентів, слухачів, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування для подальшої наукової роботи;
 • - науково-методичний супровід підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» через аспірантуру, докторантуру інституту;
 • - цілеспрямована робота з науковими кадрами з метою забезпечення своєчасної та якісної підготовки дисертаційних робіт;
 • - підготовка та формування звітів про результати наукової роботи на підставі відповідної звітної документації кафедр та структурних підрозділів інституту.

Результати наукової діяльності вчених інституту постійно висвітлюються на конференціях, семінарах, «круглих столах» різноманітного рівня, від міжкафедральних до міжнародних. Науковці інституту виконують фундаментальні та прикладні дослідження в рамках комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування", а також на замовлення органів публічної влади та бізнес-структур .
Першочерговими завданнями цих досліджень є :
 • - науковий супровід органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • - розробка професійних програм для осіб, що вперше призначені на державну службу;
 • - розробка науково-методичних матеріалів для професійного навчання та практичної діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
 • - супровід інституційного розвитку Національної академії;
 • - координація науково-дослідної діяльності інституту.

Адреса: 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, хол 4 поверх гуртожитку т./ф 048-70-59-743 Е-mail: yemelyanova.oridu@gmail.com

Редакційно-видавничий відділ


Видавництво ОРІДУ НАДУ при Президентові України було утворено у 1999 році, у 2003 році видавництво інституту отримало державну реєстрацію.
Функції видавництва Інституту виконує редакційно-видавничий відділ.

Основними функціями відділу є:
видання навчально-методичної літератури до учбового процесу;
видання наукової літератури;
підготовка і видання іншої поліграфічної продукції.

Становлення видавництва Інституту відбувалось завдякі підтримці керівництва Інституту та наполегливій і відповідальній праці співробітників відділу. Сьогодні у видавництві здійснюється повний цикл редакційної та видавничої підготовки - від створення оригінал-макету до виготовлення накладу видання. Створення оригінал-макету забезпечено потужною словниково-довідниковою й нормативною базою, які постійно оновлюються, та відповідними комп'ютерними програмами. Виготовлення накладу здійснюється на цифровому друкарському обладнанні, з'єднаному у технологічну лінію - міні-друкарню.
Налагоджено зв'язки з розповсюджувачами літератури по Україні. Інформацію про літературу видавництва інституту, що вийшла друком, постійно розміщується у інформаційних каталогах розповсюджувачів та на сайті Інституту.

Фаховий рівень співробітників відділу, оперативне та якісне видання літератури дозволили не тільки забезпечити потреби інституту у виготовленні літератури, а й створили умови для співробітництва з іншими ВНЗ м. Одеси, поширюючи інформацію про Інститут, формуючи його позитивний імідж.

За період з 2002 року вийшло друком понад
170 назв книжкової продукції обсягом 1890 о.в.а.
За роки діяльності видавництва побачили світ
37 номерів фахового часопису "Актуальні проблеми державного управління" і 4 номери електронного наукового фахового видання "Теоретичні та прикладні питання державотворення".


Віддана праця науково-педагогічного складу, докторантів, аспірантів і здобувачів дали змогу нашому Інституту бути одним із перших з питань наукової діяльності серед ВНЗ III IV рівнів акредитації Південного регіону. Стійкі наукові зв'язки з провідними науковцями України, Росії, Білорусії, Польщі, Франції, Німеччини та іншими сприяють ефективній модернізації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, обміну досвідом щодо розв'язання актуальних проблем державного управління та визначення сучасних тенденцій соціального прогресу.
Склалися традиції наукової діяльності, які сприяють інтеграції наукового потенціалу Інституту до проблемного поля регіонального управління, зростанню професіоналізації посадовців органів державного управління та місцевого самоврядування та участі в управлінні суспільними реформами. Важливим аспектом наукової діяльності Інституту є утворення наукових шкіл у сфері державного управління.

АДРЕСА:
вул. Генуєзька, 22
м. Одеса, 65009

Бібліотека


Ідеологічною основою розвитку бібліотеки є орієнтація на сучасні технології бібліотечної справи та електронні інформаційні ресурси. Так, у 2000 році була створена перша в Одеському регіоні електронна бібліотека. В травні 2006 року на базі бібліотеки Інституту створено Центр інноваційних знань Світового банку. За період існування до Центру надійшло 245 публікації, 13 CD-rom, а також он-лайнові ресурси Світового банку. Працює відділ каталогізації, який забезпечує процес створення електронного каталогу (електронний каталог книг 11200 записів, електронна систематична картотека статей 96335 записів, електронний дисертаційний фонд кандидатських дисертацій 58 записів, електронний фонд авторефератів дисертацій 679 записів). В 2007 році співробітниками бібліотеки сумісно з управлінням ІТТ був організований web-сайт бібліотеки (library.oridu.odessa.ua), який постійно поновлюється.

Основні функції:
довідково-інформаційне обслуговування;
ведення довідково-бібліографічного апарату;
надання електронних інформаційних послуг;

Бібліотека Інституту підримує контакти з Національним інститутом стратегічних досліджень, Міжнародним центром перспективних досліджень, а також з міжнародними організаціями: Інститутом відкритого суспільства (Будапешт, Угорщина), Національною школою управління (ENA, Франція), NISPAcee, світовим банком, провідними навчальними закладами Росії.

Комплектування бібліотеки почалось з перших днів існування інституту. Початковий фонд становив декілька примірників, які були подаровані бібліотеці слухачами. Сьогодні бібліотека 55618 одиниць (в т.ч. 4615 іноземними мовами) сучасної навчальної та наукової літератури з питань державного управління, місцевого самоврядування, менеджменту, політичних, економічних, соціальних наук. 85,1 % з них складають видання державною мовою, 73,8 % видань з грифом МОН України. Бібліотека отримує 77 найменуваннь періодичних видань України, Росії та інших країн світу, у т.ч. 16 фахових. Щорічно бібліотека має понад 20 тис. відвідувань, видає понад 45 тис. одиниць зберігання.
Завдяки зусиллям керівництва інституту, професорсько-викладацького складу, професійного та наполегливого ставлення працівників бібліотеки забезпеченість слухачів та студентів навчальною літературою складає 90%.