Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльностіНавчальний план з підготовки фахівців освітньо-наукового рівня доктор філософії за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» передбачає вивчення 11 нормативних дисциплін: з яких 5 дисциплін (Концептуальні засади розвитку публічного управління та адміністрування, Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми розвитку регіонального управління, Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування, Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми розвитку служби в органах публічного управління, Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми інноваційного реформування публічного управління та адміністрування) забезпечують засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних та прикладних проблем, сучасних знань з публічного управління та адміністрування; 2 дисципліни (Філософські та соціокультурні засади наукової діяльності, Етика та світоглядні засади наукової діяльності) спрямовані на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору; 2 дисципліни (Методологічне забезпечення досліджень в публічному управлінні та адмініструванні, Методологічне забезпечення освітньої діяльності) сприятимуть набуттю універсальних навичок дослідника та основ організації й проведення навчальних занять; 2 дисципліни (Мистецтво комунікації та представлення наукових результатів іноземною мовою, Іноземна мова в професійній діяльності дослідника публічного управління та адміністрування) спрямовані на здобуття мовних компетентностей з метою представлення та обговорення результатів дисертаційних робіт іноземною мовою.
Крім того, за навчальним планом пропонуються на вибір в обсязі 15 кредитів дисципліни з переліку навчального закладу (наприклад: Управління проектами в публічні сфері, Моніторинг та оцінювання в регіональному управлінні, Механізми забезпечення національної безпеки, Міжрівневі відносини у публічному управлінні: закордонний та вітчизняний досвід, Концептуальні засади електронного врядування, Законотворчий процес і нормотворча діяльність органів публічної влади, Інформаційно-аналітична складова публічного адміністрування, Маркетингові системи та підходи розвитку територій тощо).
Усі навчальні дисципліни нормативної та вибіркової частини забезпечені навальними програмами, розробником яких є ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Інформація про наявність комплексу навчально-методичного забезпечення представлена у таблиці 10. В електронній бібліотеці Інституту створені кафедральні папки для електронного програмно-методичного забезпечення дисциплін.
Тематика дисертаційних робіт для аспірантів за спеціальністю 074 Публічне управління та адміністрування у ОРІДУ відповідає пріоритетним напрямкам розвитку держави, які визначені: Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», затвердженою Указом Президента від 12.01.2015 за №5/2015; Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020р., затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385; Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р; Законом України «Про засади державної регіональної політики» від 05.02.2015 за № 156-VIII; Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 за № 889-VIII; Планом законодавчого забезпечення реформ, схваленим Постановою Верховної Ради України від 4 червня 2015 року № 509-VIII; Планом дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 184-р; Національною стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки, затвердженою Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 тощо.
Інформація про забезпечення аспірантів ОРІДУ НАДУ при Президентові України програмами і базами практик надана у таблиці 12.
Дидактична і технічна підтримка навчання. В Інституті постійно оновлюються навчальні програми та робочі навчальні плани за всіма спеціальностями та формами навчання. Постійно проводиться контроль методичного забезпечення кафедрами навчального процесу. Розроблена уніфікована система ідентифікації складових електронного навчально-методичного забезпечення дисциплін, які викладаються в ОРІДУ.
З метою застосування інтерактивних технологій в навчальному процесі запроваджені хмарні технології для побудови площадок розміщення навчально-методичних матеріалів та взаємодії викладачів та слухачів.
Проаналізоване та затверджено методичне забезпечення навчального процесу відповідно до прийнятої структури.
В рамках методологічних семінарів кафедр розглянуто методику використання програмного забезпечення Еlite Panaboard для використання інтерактивної дошки як засобу інтенсифікації процесу навчання.
На засіданнях науково-методичної ради розглядалося питання про досвід кафедр щодо впровадження компетентністного підходу до побудови контенту і структури дисциплін.
Для більшої практичної орієнтації освітніх процедур в рамках Школи педагогічної майстерності були розглянуті питання сучасних методик викладання та використання їх у навчальному процесі:


– Case-study як метод активізації навчального процесу; – Проектний метод викладання у вищій школі;
– Тренінг як форма придбання знань, розвитку навичок та відносин (тренінг як процес. Тренінговий цикл. Формування структури тренінгу);
– Використання проблемно – орієнтованого методу навчання у процесі викладання;
– Методологічні аспекти використання інтерактивних комплексів у навчальному процесі;
– Ділова гра - як інноваційний метод педагогічної діяльності. Використання в навчальному процесі методу «ділова гра» тощо.

В Інституті функціонує система моніторингу якості навчального процесу. Використовуються наступні види:

– відеомоніторинг;
– моніторинг якості викладання модулів (дисциплін);
– моніторинг якості освітніх послуг та їх забезпечення.

Продовжується практика стажування науково-викладацького складу в органах державного управління та місцевого самоврядування. В Інституті діє Школа педагогічної майстерності «Сучасні методики викладання та використання їх у навчальному процесі». Тематика занять є досить широкою: питання організації навчального процесу у ВНЗ та системи стандартів вищої освіти, інструменти організації часу, сучасні методики викладання та використання їх у навчальному процесі тощо.

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©