Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльностіВідомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності
Бібліотека Інституту загальною площею 298,3 кв.м. складається з читальної зали на 50 робочих місць, абонементу, відділу електронних каталогів, залу електронних носіїв інформації на 10 робочих місць, книгосховища, 5 робочих місць бібліотечних працівників, 2 серверів. Всі комп’ютерні робочі станції залу електронних носіїв інформації підключені до мережі Internet, організований вільний доступ до електронних ресурсів бібліотеки. Інформація представлена у таблиці 13.
Сукупні фонди бібліотечного відділу складаються з книжкового фонду та фонду періодичних видань; фонду кандидатських дисертацій; фонду авторефератів дисертацій, захищених у Національній академії та її регіональних інститутах; фонду авторефератів дисертацій відповідної тематики, захищених в інших навчальних та наукових закладах України; звітів з НДР, матеріалів на електронних носіях та інших інформаційних джерел.
Бібліотечний відділ Інституту виконує функції бібліотечно-бібліографічного та інформаційно-аналітичного забезпечення підготовки магістрів, науково-педагогічних і наукових кадрів у галузі державного управління, здійснення досліджень у межах Комплексного наукового проекту Національної академії «Державне управління та місцеве самоврядування». Одним із пріоритетних напрямків роботи є розширення інформаційно-бібліотечного сервісу для забезпечення якісного та оперативного задоволення будь-якого попиту з питань навчального, наукового та виховного процесів. Бібліотека має найбільш сконцентровані в єдиному місці ресурси, які спроможні задовольнити різноманітні запити читачів: науковців, викладачів, аспірантів, слухачів та студентів.
На сьогодні бібліотечний фонд становить понад 61 тисячу одиниць зберігання, в т.ч.: навчальної літератури – понад 44 тисяч примірників, наукової літератури близько 17 тисяч примірників, близько 4,8 тисячі томів іноземними мовами (англійською, німецькою, французькою, польською, молдавською). 86% складають україномовні видання, 63,5 % - видання з грифом МОН України.
Інформація про забезпечення підготовки докторів філософії за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування», що ліцензується, навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою, що знаходиться у бібліотеці Інституту, представлена у таблиці 14.
Важливою функцією бібліотеки є надання довідкових послуг як у традиційному, так і в електронному вигляді. В актуальному стані підтримуються систематичний і алфавітний каталоги, картотека видань Світового банку, дисертаційний фонд кандидатських дисертацій, магістерських робіт, що захищені в Інституті. Особливу увагу звернено на формування електронного каталогу як найважливішого продукту автоматизації бібліотечних процесів. Електронний каталог забезпечує одночасний багатоаспектний оперативний пошук видань за кількома параметрами, розкриває фонд, його розділи, складові частини документів. Постійно оновлюються бази даних САБ «Ірбіс», а саме: «Книги» (12 414 записів), «Періодичні видання» (124 087 записів), «Дисертації» (99 записів), «Автореферати» (1 078 записів) та створено окрему базу даних «Електронні видання ОРІДУ НАДУ при Президентові України». Запровадження в бібліотеці Інституту сучасної інформаційно-пошукової системи «Ірбіс» з використанням новітніх інформаційних технологій дозволило підвищити якість та оперативність інформаційно-бібліографічного обслуговування науково-дослідної діяльності.
Електронна бібліотека Інституту доповнює книжковий фонд, стає засобом розширення доступу до повнотекстових інформаційних ресурсів. В електронній бібліотеці представлена продукція видавництва Інституту, методичні матеріали, навчальні посібники, наукові праці викладачів, електронні колекції кафедр. Доступні ресурси глобальної інформаційної мережі Internet. Організовано бібліотечний web-сервер, завдяки якому слухачам доступно не тільки електронне наукове фахове видання Інституту «Теоретичні та прикладні питання державотворення», але й інші електронні фахові наукові видання та збірники наукових праць. Сформовано у pdf-форматі електронну базу кращих магістерських робіт у режимі читання, яка щорічно оновлюється.
З 2013 року в читальній залі Інституту функціонує зона WI-FI, вільного доступу до ресурсів Інтернету для роботи і навчання, що дає змогу користувачу працювати в будь-якому місті читальної зали.
Бібліотечним відділом поповнюється повнотекстова база даних видань Інституту. До її складу входять: збірники наукових праць ОРІДУ, матеріали конференцій, круглих столів (що проводилися в інституті), монографії, навчальні та методичні посібники викладачів та працівників Інституту. Всі ці матеріали представлені у pdf-форматі, що забезпечує вигляд, близький до оригіналу. Однією з завдань бібліотечного відділу є опис вірогідних електронних ресурсів в мережі Internet з тематики дисциплін, що вивчаються та в розрізі напрямків наукових досліджень Інституту. Перелік цих ресурсів постійно поповнюється за рахунок Internet-посилань на провідні електронні бібліотеки України, зарубіжних кран і розміщені на сервері Інституту на сторінці «Навчаємось разом».
У травні 2006 року Інститут уклав угоду з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо відкриття першої на півдні України регіональної депозитарної бібліотеки. Завдяки цьому бібліотека отримує примірники публікацій Світового банку з глобальних проблем розвитку, економічної та соціальної політики, боротьби з бідністю, дослідження по окремим країнам, он-лайнові ресурси Світового банку: показники світового розвитку, фінансування глобального розвитку, електронна бібліотека Світового банку, річний звіт Світового банку.
З метою більш широкого ознайомлення читачів з фондом бібліотеки розгорнуто постійно діючі виставки: нових надходжень, видань Світового банку, друкованих праць науково-педагогічних та наукових працівників, у тому числі до комунікаційних заходів закладу, а також тематичні виставки до знаменних та пам’ятних дат України, Одещини, ЮНЕСКО, ЄС, наприклад, «День Європи», «День слов’янської писемності та культури», «День Конституції України», «День державної служби», «День місцевого самоврядування». Тематичні книжкові виставки, які представлені у читальній залі Інституту, створюються згідно з Календарем знаменних і пам’ятних дат, і тому постійно оновлюються, представляючи все нову і нову інформацію. Також з метою розкриття бібліотечних фондів працівниками відділу продовжено роботу щодо підготовки віртуальних виставок з дисциплін, які вивчаються в Інституті.
У роботу бібліотечного відділу впроваджені нові форми спілкування з науково-педагогічними працівниками, аспірантами, слухачами а саме: проведення «Днів кафедр», «Бібліотека - магістру», «На допомогу аспірантам» з метою повного розкриття бібліотечних фондів інституту. Щоквартально оновлюється на веб-сайті Інституту бюлетень «Нові надходження» та щомісячно «Календар знаменних та пам’ятних дат», готуються віртуальні виставки та презентації, інформаційні матеріали на кураторські години.
Співробітники бібліотеки надають допомогу у роботі з інформаційно-пошуковими системами та консультують всі категорії користувачів у залі електронних носіїв інформації та читальній залі з питань, що пов’язані з пошуком електронних і традиційних інформаційних джерел. Бібліотечним відділом також надається методична, інформаційна і консультативна допомога всім категоріям відвідувачів.

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©