Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG


Про заочно-дистанційну форму навчання


З 2006 р. в Національній академії державного управління при Президентові України
та її регіональних інститутах державного управління (в Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові)
проходить підготовка слухачів за заочно-дистанційною формою навчання
за спеціальністю "Державне управління" (тривалість навчання 30 міс., 2,5 роки).

     Заочно-дистанційне навчання є інноваційною формою підготовки, що здійснюється безпосередньо за місцем перебування слухачів без відриву від основної діяльності та на основі використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій (ІКТ).


Додатковими вимогами до осіб, які вступають на заочно-дистанційну форму навчання (ДН), є:

 • готовність до користування сучасними ІКТ, що визначається при вступі на основі комп'ютерного тестування, порядок якого встановлюється приймальною комісією Академії;
 • наявність доступу до Інтернету та електронної пошти.

МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Навчальний процес здійснюється під час очних сесій та у міжсесійний період.
Очні сесії трьох видів:

 • вступні;
 • екзаменаційні;
 • літні школи інтенсивного навчання.

Вступні та екзаменаційні сесії терміном один тиждень проводяться три рази на рік і призначаються для:

 • проведення інструктивних заходів стосовно загальних питань організації ДН;
 • проведення лекцій, практичних і семінарських занять з дисциплін, що вивчаються дистанційно у міжсесійний період;
 • проведення консультацій та очного підсумкового контролю успішності засвоєння програм навчальних дисциплін, що вивчалися.

ІННОВАЦІЯ ПРОГРАМ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Літні школи інтенсивного навчання терміном два тижні організовуються один раз на рік і призначаються для вивчення дисциплін навчальної програми (іноземних мов, мистецтва ділового спілкування тощо) у режимі інтенсивних тренінгів.

ПЕРЕВАГИ ДН

 • Слухачі забезпечуються повним комплексом навчально-методичних матеріалів до кожної дисципліни. Традиційно комплекси НММ включають:
  • електронний інтерактивний / мультимедійний навчальний посібник;
  • робочий зошит (з графіком і планом навчального процесу, завданнями та інформацією для всіх видів занять);
  • доступом до електронних бібліотек; додатковими інформаційними матеріалами на компакт-диску.
 • Слухачі мають можливість оперативно і безпосередньо реалізовувати набуту підготовку у практичній роботі.
 • Слухачі на практиці засвоюють сучасні ІКТ та методи навчання і діяльності інформаційного суспільства.

У міжсесійний період (10-тижневі семестри) слухачі навчаються дистанційно без відриву від основної діяльності та:

 • вивчають теоретичний матеріал;
 • з метою визначення рівня засвоєння теорії складають тести для самоконтролю;
 • виконують практичні завдання;
 • беруть участь у семінарських занять, ділових та рольових іграх, інших видах групових занять (у синхронному та асинхронному режимах).

НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ВСТУПУ І НАВЧАННЯ

       Прийом на заочно-дистанційну форму навчання здійснюється згідно з Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від __ квітня 2006 р. № ___.         Навчання за заочно-дистанційною формою проводиться за кошти державного бюджету, а також на підставі договорів між регіональним інститутом та підприємствами, установами, організаціями, юридичними і фізичними особами.
        Обсяг, структура, якість підготовки слухачів за заочно-дистанційною формою відповідають вимогам державного стандарту освіти, встановленого для освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.
       Особи, які навчаються за заочно-дистанційною формою, мають статус слухача і на них поширюються права і обов'язки, що визначені чинним законодавством. Слухачам надаються пільги, що передбачені законодавством України для осіб, які навчаються без відриву від виробництва.
       Слухачу заочно-дистанційної форми навчання, який виконав навчальну програму, захистив магістерську роботу та склав державні екзамени, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація магістра і видається диплом встановленого зразка.
       Під час навчання слухачі мають право безплатно користуватися аудиторіями, читальними залами, бібліотеками, відділом ДН, брати участь у роботі навчальній і науковій діяльності регіонального інституту на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©