Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

Про діяльність Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України


Про діяльність інституту

Офіційні
документи

Ліцензії

Дорадчі органи

Пріоритетні напрямки
розвитку інституту

Інститут в ЗМІ

Банер Інституту

Контингент

Матеріально - технічне
забезпечення


   Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – «Інститут») є головним державним навчальним закладом загальнонаціональної системи підготовки керівних кадрів для органів публічної влади та топ-менеджерів для бізнес-структур Півдня України та Вінницької області.
   Інститут заснований Указом Президента України від 11 вересня 1995 року № 824/95 як Одеський філіал Української Академії державного управління при Президентові України. Сучасну назву – «Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України» – навчальний заклад отримав згідно з Указом Президента України від 21 вересня 2001 року № 850/2001.
   З жовтня 2006 року директор Інституту – Іжа Микола Михайлович, доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
   Інститут здійснює практично орієнтовану підготовку фахівців з вищою освітою, короткотермінове навчання, а також надає експертно-консультаційні послуги у сферах управлінського аналізу, управління персоналом, ресурсного планування, проектного менеджменту, управління ризиками, бюджетування, впровадження інновацій і залучення інвестицій, стратегічних комунікацій та роботи зі ЗМІ.
   Багато років Інститут є одним з найкращих вищих навчальних закладів гуманітарного профілю Одеського регіону.
   Підготовка фахівців здійснюється на двох факультетах:
 • публічного управління та адміністрування;
 • менеджменту та бізнес-технологій.

   Навчально-методичний процес забезпечують 10 кафедр:
 • публічного управління та регіоналістики;
 • гуманітарних та соціально-політичних наук;
 • економічної та фінансової політики;
 • регіональної політики та публічного адміністрування;
 • державознавства і права;
 • української та іноземних мов;
 • глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою;
 • електронного урядування та інформаційних систем;
 • менеджменту організацій;
 • проектного менеджменту.

   Викладачі інституту. Професійну підготовку слухачів та студентів здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, 82% з яких – професори, доктори наук, доценти і кандидати наук. Викладачі Інституту є фахівцями-практиками, консультантами, керівниками успішних підприємств, бізнес-установ, органів влади; мають багатий досвід впровадження комерційних та муніципальних проектів; є розробниками програм і стратегій розвитку бізнесу й територій; є сертифікованими тренерами з управлінських дисциплін, авторами наукових розробок і координаторами міжнародних програм.
   До навчального процесу в Інституті традиційно залучаються висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри з інших вищих навчальних закладів, закордонні вчені, фахівці-практики, які мають досвід роботи в органах державної влади.
   Навчання в інституті. Наразі бакалаврська та магістерська підготовка здійснюються за двома спеціальностями: «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент». Слухачам пропонуються такі освітні програми, актуальні на ринку праці як у публічній, так і в бізнес-сфері:
 • місцеве самоврядування;
 • право в публічному управлінні;
 • регіональне управління;
 • публічна політика у сфері соціального і гуманітарного розвитку;
 • публічне управління у сфері охорони здоров’я;
 • політика та управління у сфері культури;
 • економічна і фінансова політика та підприємництво;
 • європейська інтеграція в умовах глобального врядування;
 • електронне урядування;
 • управління проектами в туризмі;
 • бізнес-аналітика та управління бізнес-проектами;
 • стратегічні комунікації;
 • бізнес-адміністрування;
 • економічна безпека.

   Підготовку в Інституті орієнтовано на оволодіння новітніми технологіями управління, методами бізнес-аналізу, прогнозування та вирішення реальних управлінських ситуацій. Навчання проводиться з використанням case-study, майстер-класів та тренінгів і відбувається в спеціалізованих аудиторіях, обладнаних сучасною комп'ютерною, проекційною технікою та мультимедійними пристроями.
   Наші випускники – це креативні й талановиті фахівці нової генерації, здатні вирішувати складні проблеми в умовах наслідків економічної кризи, браку коштів, прогнозної невизначеності та під час реформування системи влади. З 1996 року в Інституті підготовлено понад 7,5 тисяч управлінців, які обіймають ключові посади в органах державної влади й місцевого самоврядування України, а також у банківській, фінансовій та інвестиційній сферах. Серед випускників Інституту є керівники регіонів, їх заступники, посадові особи силових структур, міські голови, топ-менеджери бізнес-структур, діячі мистецтва та культури, а також і члени колективу Інституту: від методиста кафедри та працівників інших структурних підрозділів до старшого викладача, кандидата наук, доктора наук, професора.
   Додатково під час навчання слухачі та студенти мають можливість:
 • досконало вивчити одну з європейських мов (англійська, німецька, французька);
 • пройти стажування або семестровий курс навчання в закордонних навчальних закладах-партнерах (щорічно в зарубіжних стажуваннях беруть участь десятки слухачів та студентів);
 • реалізувати власні творчі здібності та таланти у хореографічній, вокальній, фото- та художній студіях Центру культури та різноманітних студентських проектах;
 • поринути в насичене студентське життя, взяти участь у цікавих поїздках та екскурсіях, зустрічах з відомими людьми, іграх КВК, концертах, конкурсах, відвідуванні театрів і музеїв, спортивних змаганнях, квестах.

   Науково-дослідна діяльність. Велика увага приділяється науковій роботі, дослідженню фундаментальних, прикладних проблем державного управління. Значна частина наукових результатів застосовується на практиці, насамперед у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. В Інституті сформувалися відомі в країні наукові школи за відповідними напрямами галузі науки «Публічне управління та адміністрування», які очолюють доктори наук, професори Надолішній П.І., Якубовський О.П., Іжа М.М., Ахламов А.Г., Балабаєва З.В., Безверхнюк Т.М., Драгомирецька Н.М., Миколайчук М.М., Саханєнко С.Є., Попов С.А., Приходченко Л.Л., Марущак В.П., Пахомова Т.І.
   В Інституті захищено 17 докторських та понад 130 кандидатських дисертацій. З 2016 року розпочато підготовку докторів філософії за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».
   Експертна діяльність. Фахівці інституту активно беруть участь у здійсненні експертної оцінки проектів державно-управлінських рішень, розробці аналітичних матеріалів у складі робочих груп, колегій, науково-експертних рад з питань децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування, державних закупівель, програмно-цільового формування державного та місцевого бюджетів, самоорганізації населення, комунікації в публічному управлінні, електронного урядування, розвитку туристичної сфери Одеського регіону.
   Підвищення кваліфікації посадових осіб органів публічної влади.
   Наряду з підготовкою здобувачів вищої освіти Інститут щороку здійснює підвищення кваліфікації 2,5 тисяч посадових осіб органів публічної влади в рамках короткотермінових семінарів, тематика яких визначається з урахуванням побажань замовників. Основними завданнями відділу підвищення кваліфікації кадрів є надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надання науково-методичної, інформаційної та консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування, вивчення, узагальнення та поширення практичного досвіду органів влади інших держав щодо підвищення кваліфікації управлінського персоналу.
   До роботи у відділі залучаються провідні науково-педагогічні працівники Інституту та інших вищих навчальних закладів України, досвідчені керівники й фахівці органів державної виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.
   Міжнародне співробітництво. Розвиваються міжнародні зв'язки Інституту з профільними установами та навчальними закладами Німеччини, Польщі, Франції, Китаю, Великої Британії, Румунії, Білорусі, Молдови та інших країн. При цьому форми ділових контактів дуже різноманітні: обмін візитами, спільні комунікативні заходи, стажування для слухачів та студентів, обмін програмами модернізації професійного навчання тощо. Інститут підписав близько 30-ти договорів та рамкових документів про співпрацю як із закордонними навчальними закладами, так і з відомими міжнародними організаціями. Стажування та навчання за кордоном щорічно проходять десятки науково-педагогічних працівників, співробітників, здобувачів наукових ступенів, слухачів та студентів Інституту.
   У діяльності навчального закладу важливу роль відіграють консультативно-дорадчі та експертні органи (вчена, науково-методична, науково-експертна, спеціалізована вчена ради).
   З 2007 року в Інституті активно функціонує громадська рада, яку очолює Герой України, почесний громадянин міста Одеси та Одеської області, кандидат економічних наук Філіпчук В. С.
   Профспілкова організація, яку було створено в 1996 році, нараховує близько 300 членів: викладачів і співробітників структурних підрозділів. Колектив Інституту здійснює шефство над Михайлівською спеціалізованою школою-інтернатом Саратського району Одеської області.
   В Інституті проводиться спортивно-масова робота, організовуються заходи, спрямовані на патріотичне виховання молоді, вшанування ветеранів та учасників Другої світової війни, учасників бойових дій у зоні АТО, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
   Інститут є колективним членом Одеської обласної ради Миру – поважної та авторитетної організації, знаної в Україні та за кордоном.
   За роки існування в Інституті створено сучасну матеріально-технічну базу (чотириповерховий навчальний корпус, спеціалізовані аудиторії, зала для проведення відеоконференцій, аудиторія для заочно-дистанційної форми навчання, сучасна бібліотека, гуртожиток готельного типу з кімнатами для 2-х осіб, їдальня, буфет, сучасна комп'ютерна техніка, аудіо- та відеоапаратура).
   Все вищезазначене, а також розташування Інституту в курортній частині Одеси, забезпечує максимальну оптимізацію освітнього процесу.

З додатковою інформацією можна ознайомитись за телефоном

Приймальна директора Інституту тел .: (048) 705-97-00
Відділ комунікацій : (048) 70-59-720
Електронна пошта: general@oridu.odessa.ua, communications@oridu.odessa.ua


ЗНАКОВІ ПОДІЇ ІНСТИТУТУ

1995-2015 рр.


Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©